Статут

Статут
обласної ради лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області

 

Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів для задоволення своїх потреб і запитів у навчальній, культурній, творчій та спортивній сферах незалежно від їх національності, політичних чи релігійних переконань.

Загальні положення

 1. Обласна рада лідерів учнівського самоврядування — це координуючий центр учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області.
 2. Рада лідерів керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Загальною Декларацією прав людини, Законами України «Про об’єднання громадян», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, даним Статутом.
 3. Діяльність Ради лідерів будується на засадах демократії і законності, виборності, добровільності, колегіальності, самоврядування, гласності, відкритості, гуманізму, критики і самокритики, рівноправності його членів, періодичної звітності, обов’язковості виконання рішень, прийнятих у рамках чинного законодавства і поширюється на всі навчальні заклади професійно-технічної освіти.
 4. Обласна рада лідерів взаємодіє з державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, іншими установами, які дотримуються демократичних і гуманістичних принципів, співпрацює з батьками учнів.
 5. Обласна рада лідерів користується підтримкою і допомогою керівництва професійно-технічних навчальних закладів у вирішенні важливих питань.

Мета і завдання

 1. Метою діяльності Обласної ради лідерів учнівського самоврядування є:

активізація процесу діяльності органів учнівського самоврядування на рівні області, залучення учнівської молоді до участі у прийнятті рішень;

створення умов для самореалізації учнівської молоді, всебічна реалізація учнями своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;

налагодження співробітництва із учнями середніх загальноосвітніх та студентами вищих навчальних закладів, молодіжними організаціями, обмін інформацією, координація дій учасників самоврядування, реалізація спільних проектів;

розвиток ініціативи, самодіяльності, відповідальності за доручену справу, уміння жити, діяти і співпрацювати в колективі;

залучення кожного учня до активної життєвої позиції, до участі у реалізації державної молодіжної політики;

задоволення інтелектуальних, соціальних, духовних та культурних потреб учнів.

 1. Завдання Ради лідерів:

формування навичок самоврядування, соціальної активності, відповідальності у процесі практичної громадської діяльності, набуття суспільно-громадського досвіду;

розвиток лідерських, організаторських якостей;

формування особистості, розвиток та реалізація її творчого потенціалу;

сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню учнівської молоді.

Напрямки діяльності

Обласна Рада лідерів:

представляє і захищає законні інтереси учнів у громадських об’єднаннях, державних установах, керівних органах навчальних закладів, на всеукраїнському рівні, сприяє задоволенню потреб учнівської молоді у сфері навчання і відпочинку;

залучає учнів до різноманітних видів творчої діяльності, бере участь в організації освітньої, інформаційної, просвітницької роботи, складає та реалізує різноманітні програми і проекти, сприяє організації впорядкованого дозвілля молоді, відпочинку, проведення тематичних свят, конкурсів, олімпіад, молодіжних акцій;

здійснює інформування учнівської молоді про їх права та свободи відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Загальної Декларації прав людини, чинного законодавства України;

проводить опитування серед учнів з питань їх життєдіяльності;

сприяє забезпеченню сприятливих умови для проживання учнів у гуртожитках профтехзакладів.

Структура

 1. Вищим органом самоврядування є конференція. Конференція проводиться один раз на рік.
 2. Конференція:

приймає рішення, затверджує положення, вносить до нього зміни, доповнення, затверджує програму діяльності новообраних голови та членів Ради лідерів;

обирає голову обласної ради лідерів учнівського самоврядування, актив обласної ради;

заслуховує звіти голови Ради учнівського самоврядування, членів Ради;

розглядає запити, пропозиції, рекомендації учнів професійно-технічних навчальних закладів до голови та членів Ради;

може висловити недовіру голові Ради лідерів, заступникам голови Ради лідерів, пропонувати їх відставку;

визначає кількість членів Ради лідерів, дає оцінку роботи Ради лідерів;

затверджує символіку Ради лідерів;

обирає делегатів для роботи у всеукраїнських органах самоврядування учнівської молоді та інших молодіжних форумах;

ухвалює рішення з будь-яких інших питань діяльності обласної ради учнівського самоврядування , прийнятих нею до розгляду.

 1. Рішення конференції приймаються шляхом голосування. Голосування на конференції є відкритим, окрім питання виборів голови та складу активу Ради лідерів.
 2. Рішення конференції вважаються прийнятими, якщо в голосуваннях брало участь не менше двох третин її складу. Рішення конференції, прийняті в межах її повноваження, обов’язкові до виконання усіма учнями професійно-технічних навчальних закладів.
 3. Обласна рада учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів:

вносить зміни до положення з подальшим затвердженням на учнівській конференції;

обирає заступників голови Ради лідерів, розподіляє обов’язки між активом та затверджує склад постійно діючих комісій;

визначає напрямки діяльності Ради;

затверджує план роботи ради учнівського самоврядування на навчальний рік;

координує реалізацію усіх своїх проектів та програм у межах області;

розглядає пропозиції, рекомендації, зауваження, подані членами Ради лідерів та учнями професійно-технічних навчальних закладів;

розглядає інші питання, які не належать до компетенції учнівської конференції;

є посередником між органами учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів та органами влади, громадськими організаціями і установами;

скликає конференцію, визначає норми представництва;

затверджує положення, необхідні для роботи Ради лідерів.

 1. Рішення Ради лідерів приймається більшістю голосів. Рішення Ради лідерів є обов’язковими для виконання усіма членами учнівського самоврядування ПТНЗ.
 2. Раду лідерів очолює голова, який обирається учнями професійно-технічних навчальних закладів області на обласній загальній звітно-виборній учнівській конференції шляхом таємного голосування на альтернативній основі строком на 1 рік. У випадках відсутності голови обласної ради лідерів учнівського самоврядування його обов’язки виконує заступник голови Ради.
 3. Голова обласної ради лідерів учнівського самоврядування:

представляє інтереси учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів на всеукраїнських зборах, конференціях, виступає від їх імені;

координує роботу органів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів;

проводить засідання Ради лідерів;

формує загальний план роботи Ради лідерів;

призначає заступників голови Ради лідерів, розподіляє обов’язки між членами Ради лідерів, контролює їх роботу;

готує і проводить обласні учнівські конференції;

звітує про свою роботу, про діяльність Ради лідерів перед учасниками обласної учнівської конференції;

співпрацює з Навчально-методичним центром ПТО у Рівненській області, дирекціями професійно-технічних навчальних закладів, батьківськими комітетами училищ, громадськими організаціями, органами державної влади, іншими установами та організаціями в рамках питань, визначених цим положенням;

виносить на розгляд Ради лідерів, конференції питання, що турбують учнів навчальних закладів, має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

має право «вето» щодо рішень конференції та Ради лідерів;

вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю учнівського самоврядування;

 1. Рішення голови Ради лідерів незалежні від рішень адміністрацій навчальних закладів з питань учнівського самоврядування.
 2. Голова ради лідерів виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного голови.
 3. Повноваження голови Ради лідерів припиняються у разі:

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

усунення з посади в порядку імпічменту;

закінчення навчання в навчальному закладі.

 1. Голова Ради лідерів може бути усунений учасниками конференції більшістю голосів в порядку імпічменту у разі:

порушення цього положення;

недобросовісного виконання своїх обов’язків.

 1. Заступник голови Ради лідерів:

організовує діяльність Ради лідерів;

контролює виконання рішень обласної учнівської конференції та Ради лідерів, інформує про їх виконання учасників конференції;

звітує про свою діяльність перед Радою лідерів та учасниками обласної учнівської конференції;

у разі відсутності голови Ради лідерів виконує його обов’язки.

 1. Голови комісій по напрямках:

координують діяльність органів учнівського самоврядування  свого напрямку;

звітують про свою роботу і діяльність перед Радою лідерів та учасниками обласної учнівської конференції.

Вибори

 1. Вибори голови ради лідерів проводиться раз у рік. День виборів призначається Радою лідерів.
 2. Висунення кандидатів на посаду голови Ради лідерів здійснюється за місяць до виборів шляхом самовисування і подальшою реєстрацією виборчою комісією. Учень-кандидат подає до виборчої комісії заяву з проханням зареєструвати його «кандидатом на посаду голови обласної ради лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ « Лідер»
 3. Після офіційної реєстрації кандидат отримує право проводити разом з довіреною особою передвиборну агітацію. Протягом 10 днів кандидат готує передвиборну програму, довірена особа кандидата готує інформацію-характеристику на кандидата.
 4. За 20 днів до виборів кандидат надсилає на електронну адресу органів учнівського самоврядування передвиборну програму та свої анкетні дані: прізвище, ім’я, по батькові, навчальний заклад, курс, спеціальність, досвід роботи в органах учнівського самоврядування, додаткові дані про себе. Довірена особа кандидата надсилає на електронну адресу органів учнівського самоврядування інформацію-характеристику та агітаційні матеріали на кандидата.
 5. Протягом двох днів на сайті органів учнівського самоврядування розміщуються передвиборні програми та агітаційні матеріали кандидатів.
 6. Протягом 18 днів учні ПТНЗ області ознайомлюються на сайті учнівського самоврядування «Лідер» з передвиборними програмами та агітаційними матеріалами кандидатів, висловлюють свої думки, пропозиції, які надсилають на електронну адресу органів учнівського самоврядування, визначаються з своїм вибором.
 7. На обласній звітно-виборній учнівській конференції:

кандидати презентують свої передвиборні програми, довірені особи дають характеристику кандидату, оголошують підготовлені агітаційні матеріали;

проводяться публічні дебати кандидатів за участю Ради лідерів та учнів-делегатів обласної звітно-виборчої учнівської конференції;

проводиться голосування виборів голови та членів Ради лідерів;

голова лічильної комісії оголошує протокол виборів голови та членів Ради лідерів;

здійснюється інавгурація голови обласної ради лідерів учнівського самоврядування;

новообраний голова проводить засідання Ради, на якому призначає своїх заступників та формується  актив Ради, склад комісій.